• ÚVOD
 • PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ
 • KONTAKT
 • BŮH A MY
 • AKCE
 • ŽIVOT SBORU
 • KÁZÁNÍ
 • O NAŠÍ CÍRKVI
 • KNIHA HOSTŮ
 • RŮZNÉ

  Nastavit jako výchozí stránku!
 • Sbor Luterské evangelické církve a.v. (LECAV) v Praze

  [Na celou stránku (k tisku) ]

  Kázání na text Zj 12, 10-12

  (předneseno při bohoslužbě 18.5.03 )

  Zj 12, 10-12 A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."

  Milé sestry a milí bratři, milí přátelé,

  nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. To je radostná zpráva. Takové zprávy potřebujeme slyšet, abychom tu dnešní dobu se zdravým rozumem přežili. Zprávy o vzkříšení, zprávy o spasení, zprávy o příchodu Božího království. Takových zpráv je v Bibli spousta. Ovšem- přiznejme si- když je nám ouvej, potěšujeme se jimi? Nebo jen naříkáme a nevíme, kde hledat pomoc, jako bychom neznali Toho, který je Pomocníkem nad pomocníky? Když se podíváme na zprávy nebo si přečteme noviny, moc radostných zpráv se tam nedozvíme. A už vůbec ne zpráv o tom, že k nám přišlo Boží království a že satan je poražen. Spíše to vypadá, jako by byl poražen Bůh a satan byl vítězem. Ale pravá skutečnost je jiná, pravá skutečnost je radostnější, pravá skutečnost je nadějnější. Jde ovšem o to, čemu věříme. Zda tomu, co vidíme kolem sebe a snad i zažíváme na vlastní kůži, nebo tomu, co spatřujeme zrakem víry. Zda tomu, o čem píší noviny, nebo tomu, co je psáno v Knize knih. Přimlouvám se za to, abychom věřili tomu, co je psáno v Knize knih. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše. I když to tak nevypadá? I když to tak nevypadá.

  Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Jak vidíme, tak spasení a Boží vláda souvisí se svržením satana, žalobce lidí. A svržení, porážka satana zas souvisí s Ježíšovou smrtí na kříži. Z čeho tak můžeme usuzovat? V listu apoštola Pavla do Kolos čteme o Pánu Ježíši Kristu tato slova: "Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství." (Kol 2, 14-15). A v listu Římanům čteme: "Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!" (Ř 8, 33-34). Ano, Pán Ježíš Kristus svým životem Lásky, který žil i položil pro nás, smazal naše hříchy- všechny, jichž se kdy dopouštíme a z nichž se upřímně kajeme, a tak odzbrojil satana, neboť ten už na nás nemůže žalovat. Co by mohl žalovat, když jsou naše hříchy přibity na kříži, vymazány, neexistují? Ano, není již nikdo, kdo by mohl na člověka patřícího Kristu žalovat. Neboť Kristus je obhájce a Boží milosrdenství je větší než satanova zloba.

  Tedy Kristus porazil satana. To je úžasné. To je báječná zpráva. Ovšem teď jde ještě o to, co máme dělat, abychom z toho měli užitek. Aby to nebyla jen zpráva, která jako stovky a tisíce jiných jen proletí kolem našich uší a nedostane se dovnitř, neřkuli do srdce. Přirovnala bych to k tomu, jako když nám přijde dopis, že jsme ve sportce vyhráli milion korun. Abychom z toho měli užitek, je třeba udělat několik věcí. Za prvé- jít vybrat schránku. Za druhé- otevřít a přečíst si ten dopis. Za třetí- uvěřit mu. Za čtvrté- dojít si pro svou výhru. A za páté- neschovat si peníze pod polštář, ale použít je. Co znamená jít vybrat schránku? Znamená to nevzdávat život, i když dostáváme spoustu špatných zpráv, nevzdávat to a stále aktivně čekat na zprávu dobrou. Co znamená otevřít a přečíst si ten dopis? Znamená to nevyhodit jej s hromadou bezcenných reklamních letáků. Znamená to přebírat všechny zprávy a hodnotit je a hledat mezi nimi tu cennou, tu dobrou. Za třetí- uvěřit mu. Uvěřit, že zpráva o spasení a porážce satana a vítězství Krista není podvod ani báchorka ani utopie, ale že to je fakt, že to je opravdová skutečnost, přestože ji kolem sebe ještě příliš nevidíme. Za čtvrté- vyzvednout si svou výhru. Tedy chopit se Krista, nechat se očistit Jeho předrahou nevinnou krví, přijmout sílu Ducha Svatého. Nu a za páté- neschovat si peníze pod polštář, ale použít je. To znamená žít z Kristovy moci. Nezapomínat ve svém každodenním životě, že satan je poražen a že nad námi nemá žádnou moc, držíme-li se Krista. To znamená Krista se nepouštět. V 1. listě Petrově čteme: "Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy." (1 Pt 5, 8-9). Ano, ďábel obchází kolem nás, ale pokud se držíme Krista, nemůže na nás. Ovšem jakmile se Ho na chvíli pustíme, jakmile na chvíli přestaneme důvěřovat, že s Ním je nám nejlépe, ďábel na to čeká a sekne po nás tlapou- a už je tu hřích. A tehdy- nezoufej nad sebou, ale honem zpět ke Kristu, lituj svého hříchu, a jsi znovu čistý jako sníh.

  Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Tedy satan je poražen Kristem a my se máme této skutečnosti aktivně chytit a v Boží síle nad satanem zvítězit. Jak nad ním můžeme zvítězit? Jednak, jak již jsme si řekli, skrze krev Beránkovu, tedy tím, že je náš život spojen s Kristem. A za druhé, když budeme celým svým životem vydávat svědectví o milujícím Bohu a o Jeho Synu a našem Pánu, Ježíši Kristu. Celým svým životem- to znamená nejen slovy, ale především vlastním příkladem, životem v Lásce. Ano, Láska je to jediné, co na satana platí. Láska je jediná účinná zbraň proti němu. Láska Kristova, ta na prvním místě, ale i Láska naše. Ano, životem následování Krista, životem Lásky, té Lásky, která se nezastaví ani před hrozbou smrti, tímto životem zvítězíme nad satanem. Nemilovat svůj život natolik, abychom se zalekli smrti. Jak to vidíme u Ježíše. Samozřejmě miloval život, miloval i sebe, ovšem ne natolik, aby kvůli tomu zhřešil a porušil Boží vůli, když mu šlo o život. Jak jsme o tom mluvili na Velký pátek, Ježíš mohl sestoupit z kříže, ale byl by to ústupek hříchu, ústupek satanovi, krok stranou od Lásky. A to On nechtěl. To On neudělal. Nemiloval svůj život natolik, aby se zalekl smrti. Více Mu záleželo na Lásce, na Otcově vůli, nežli na svém vlastním životě. A o to jde. Mít správně srovnané hodnoty. Milovat nejvíc ze všeho Boha a toužit plnit Jeho vůli, což není nic jiného, než Láska a zas jen Láska, vždy v nějaké konkrétní podobě, a teprve pak, na druhém místě, milovat sebe, a nejen sebe, ale stejně jako sebe i své bližní. Když toto pořadí budeme dodržovat, tak máme nad satanem vyhráno.

  Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Ano, nad duchovní sférou života, sférou, která bývá často označována jako nebeská, nad ní už nemá satan moc. Když se přimkneme ke Kristu, tak jsme duchovně svobodní a nepodléháme satanovi, můžeme se těšit z věčného života a nemusíme hřešit. To jsou veliké věci! Jak jsem již řekla, ne vždy jich využíváme tak plně, jak bychom mohli a měli, ale to je zas jiná věc. Tu možnost takto svobodně žít máme. Proto se můžeme radovat a můžeme jásat. Ovšem naše radost a náš jásot nemůže být ještě úplný, protože nežijeme jen v duchovní dimenzi, ale také v dimenzi pozemské, a tady je to poněkud složitější. Satan byl svržen z nebeské, duchovní sféry, tam už moc nemá. Ovšem má dosud moc na zemi, to znamená, že může člověka trápit nemocemi a přírodními katastrofami a samozřejmě člověka pokouší a když ho poslechneme, je tu hřích a s hříchem nespravedlnost a neláska a podobně. Proto to na zemi vypadá tak, jak to vypadá. Satan kolem sebe vztekle kope, protože ví, že už je poražen, a že už mu moc času nezbývá a skončí se svými zlými činy docela. A proto se snaží ještě na poslední chvíli napáchat co nejvíc zla. Ale nedejme se tím zmást, i když to vypadá hrozivě, jsou to jen satanovy poslední zoufalé činy. Říkám poslední, ale ono to může ještě nějakou dobu trvat. S tím časem v Božím pojetí a našem pojetí je to trochu různé. Ale mějme jistotu, že z nejhoršího jsme venku, z nejhoršího jsme vysvobozeni, a když se toho chopíme, když se nezalekneme těžkostí, případně pronásledování a já nevím co všechno nás ještě může v budoucnu čekat, tak už jsme jednou nohou v Božím království. A až si pro nás Pán Ježíš ve slávě přijde, vyhoupneme se tam i tou druhou nohou.

  Pomodleme se:

  Pane Ježíši, děkujeme Ti za Tvůj život. Děkujeme Ti, žes jej nemiloval víc než svého Otce ani víc než nás. Děkujeme Ti, žes žil od počátku až do konce Lásku a nezradils ji ani když šlo do tuhého, když Ti hrozila poprava. Děkujeme Ti, žes nezradil ani na kříži, žes raděj umřel, než bys zradil. Děkujeme Ti, že spolu s Tebou byly na kříž přibity i naše hříchy, že byly smyty Tvou předrahou nevinnou krví. Děkujeme Ti, žes svou Láskou porazil satana a žes náš obhájce. Bože, děkujeme Ti, žes svého Syna a našeho drahého Pána a Spasitele Ježíše Krista vzkřísil z mrtvých a že v Něm máme naději vzkříšení i my. Děkujeme Ti za všechny lidi, kteří Pána Ježíše následovali a nyní jsou již u Tebe a čekají na vzkříšení a nám mohou být příkladem. Prosíme Tě Bože o sílu Tvého Ducha svatého, nechť na nás sestoupí a pomáhá nám žít život Lásky až do konce- respektive život Lásky bez konce. Pane, prosíme Tě jeden za druhého, za naše potřeby- duchovní i jiné. Prosíme Tě za naše nemocné, zvláště za Evičku, aby se její zdravotní stav zlepšil. Prosíme Tě za náš sbor, za celou naši církev, za ostatní církve, za všechny křesťany, za všechny lidi, za celý svět- za mír, za spravedlnost... Prosíme Tě, děj se Tvá vůle a přijď Tvé království. Amen.