• ÚVOD
 • PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ
 • KONTAKT
 • BŮH A MY
 • AKCE
 • ŽIVOT SBORU
 • KÁZÁNÍ
 • O NAŠÍ CÍRKVI
 • KNIHA HOSTŮ
 • RŮZNÉ

  Nastavit jako výchozí stránku!
 • Sbor Luterské evangelické církve a.v. (LECAV) v Praze

  [Na celou stránku (k tisku) ]

  Kázání na text J 1, 43-51

  (předneseno při bohoslužbě 13.7. 2003 )

  Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: "Následuj mě!" Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova; Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: "Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta." Natanael mu namítl: "Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?" Filip mu odpoví: "Pojď a přesvědč se!" Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm: "Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti." Řekl mu Natanael: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Dříve, než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem." "Mistře", řekl mu Natanael, "ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele." Ježíš mu odpověděl: "Ty věříš proto, že jsem ti řekl: `Viděl jsem tě pod fíkem?´ Uvidíš věci daleko větší." A dodal: "Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděly Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka."

  Milé sestry a milí bratři, milí přátelé,

  Bůh Otec poslal Ježíše a Ježíš vyhledal a povolal Filipa a Filip zase vyhledal Natanaela... A někdo zas oslovil nás a my zase někoho... Přímo či nepřímo, slovem či modlitbami nebo prostě způsobem života... Bůh má tolik cest, jak člověka oslovit, zaujmout, získat pro svou Lásku... A Jeho radostná zpráva, radostná zvěst o tom, že nám chce odpustit hříchy, že nás miluje a že chce změnit náš život, tato Jeho radostná zpráva je tak nakažlivá... Otec ji předá Ježíši, a On zas dál... A tak to pokračuje... A my smíme Boha chválit a děkovat Mu, že se tato zpráva dostala i k nám.

  Tak tedy Filip vyhledal Natanaela a zve ho k Ježíši. Říká mu: "Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta." Asi si umíte představit, s jakým nadšením tu radostnou novinu Filip svému příteli sděloval. A navíc - byl si zřejmě takřka jistý, že jak to řekne, tak jeho přítel se zapálí stejným nadšením. Proto pro něj musela být Natanaelova reakce studenou sprchou. "Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?" Znáte to také? Že někomu s nadšením sdělujete něco, co je pro vás nesmírně důležité, a najednou přijde studená sprcha? Nikdo to neznal lépe než Ježíš. A tak není divu, že to potkává i Jeho následovníky. Z Nazareta, z takové díry? Tesařův syn mesiášem? Ukřižovaný Bůh vítězem? Vítězství skrze porážku? Milovat nepřátele? Co mi to vyprávíš? Tomu se nedá věřit! Zachránit se můžeme jenom silou! To jsou argumenty tohoto světa. Co lze na ně odpovědět? Snad jen to, co Natanaelovi odpověděl Filip: "Pojď a přesvědč se!" Člověku nelze nic vnucovat. Něco někomu vnucovat - to je ta nejlepší cesta, jak ho odradit. Člověku lze jen říci: Já to prožívám takhle, a pozvat ho. Pojď, přesvědč se sám. Okuste a vizte, jak je dobrý Hospodin... Víra je křehká záležitost a je jen ztěží sdělitelná. A už vůbec není přenositelná. O tom, že Ježíš je živý, se musí každý člověk přesvědčit sám. Ale není to málo, co můžeme pro druhého v oblasti předání Evangelia udělat, jen ho pozvat? Ne, vůbec to není málo. Předpokládá to žít tak, aby lidi v našem okolí, kterým třeba nějakým způsobem řekneme o Pánu Ježíši, nás a naše poselství brali vážně. To znamená, i když hned v Ježíše neuvěří, aby alespoň věřili v opravdovost naší víry. A to už samo o sobě je velký úkol, žít autenticky, v souladu se svou vírou. Dále je zde naše touha. Touha po tom, aby všichni byli šťastni, aby poznali pramen veškerého štěstí, veškeré Lásky, Pána Ježíše. Dále jsou tu naše modlitby za lidi. A v neposlední řadě naše důvěra, že to, co nemůžeme my, udělá Pán Ježíš - tedy přitáhne si ty lidi k sobě a dá se jim poznat. Tedy jak vidíte, není toho vůbec málo, co můžeme pro druhé lidi v oblasti víry udělat. Tedy Filip říká Natanaelovi: "Pojď a přesvědč se!" Natanael se tedy odhodlává a jde se na Ježíše podívat. Jde se přesvědčit, zda je pravda to, co mu o Něm přítel říkal. Nebo se jde snad přesvědčit o tom, že má pravdu on, když pochybuje, že by někdo výjimečný mohl vzejít z Nazareta? Ať již byl důvod jakýkoli, hlavně že Natanael jde.

  A jak Ježíš Natanaela spatřil, povídá: "Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti." Natanael, jemuž tato charakteristika zřejmě připadala výstižná a na něj přesně pasující - domýšlivec jeden, tedy Natanael se ptá Ježíše: "Odkud mne znáš?" Odkud víš, že jsem takový? Odkud víš, že za tou nafoukaností je ryzost a oddanost? Odkud mne znáš? Odkud znáš mé sny, mé bolesti, mé touhy? Odkud mne znáš tak dobře, jak mne nezná nikdo druhý? Odkud mne znáš? A možná udělal k Ježíšovi další krok. Touží Mu být blíž, Tomu, který ho tak dobře zná. A Ježíš mu odpovídá: "Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem." Viděl mne. Viděl co dělám. Zná mne dřív, než jsem o Něm vůbec slyšel. Možná i dřív, než jsem se vůbec narodil. Zná mne, zná i mé hříchy, a přesto se mnou mluví! Přesto se o mne zajímá! "Mistře," řekl Mu Natanael, "Ty jsi Syn Boží, Ty jsi král Izraele." Jenom Syn Boží o mně může vědět všechno. I to, co je skryto lidským očím. Toto vyznává, a snad ani netuší, co bude dál. Jaké to všechno bude mít důsledky. Nakolik se jeho život spojí s tímto Mistrem.

  A teď se dostávám k verši, který je podle mne klíčovým veršem tohoto textu. Ježíš mu odpověděl: "Ty věříš proto, že jsem ti řekl: ,Viděl jsem tě pod fíkem,? Uvidíš věci daleko větší." Jednou člověk dospěje k okamžiku, kdy může říci: věřím. Je přesvědčen o Boží existenci, je mu s Bohem dobře, a tak touží jít za Ním. Možná se trochu bojí, že Mu nestačí, že Pán Ježíš dělá moc velké kroky a on se tak belhá. Ale je pro Ježíše nadšen, a to vítězí. Jdu za Ním! Však já to nakonec nějak zvládnu, chodit Jeho tempem!... Kdo z nás by tyto začátky neznal... Ale to jsou jen začátky. Počítej s tím, že uvidíš věci daleko větší. Uvidíš svou naprostou závislost na Bohu. Uvidíš, jak jsi nemožný a přeci v Božích očích svatý. Uvidíš, jak ty sice nic nezvládneš, ale Ježíš, který v tobě bude přebývat, zvládne leccos. Uvidíš, jak Boží Láska tě bude přetvářet, takže se budeš stále více podobat Ježíši. A ty na to budeš jenom zírat. Tím nechci říci, že bys pro to nemusel nic dělat. Jedno je potřeba z tvé strany: otevřít Bohu celé své srdce. A On vstoupí a pustí se do díla. A uvidíš ty následky... Uvidíš, jak budeš trpět pro své následování Ježíše, a přesto neucouvneš. Ale přijdou i krize, okamžiky pochybností, velké krize, větší, než si dokážeš představit. A tvá víra bude pak menší než hořčičné zrnko. A stopy Ježíše před sebou neuvidíš. Ale tehdy On tě ponese. A přežiješ to. Říkám ti, uvidíš a zažiješ mnohem větší věci, než si dnes vůbec dokážeš představit. Velká utrpení i velké zázraky a proměny. Taková utrpení, jaká dokáže unést jen Boží Láska. Takové zázraky a proměny, jaké dokáže činit jen Boží Láska. A ty se nestačíš divit a radovat a plakat a děkovat a chválit... Ano, to umí Boží Láska. Neboť: "Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují."

  Pomodleme se:

  Pane Ježíši, děkujeme Ti za Tvou Lásku. Absolutní Lásku, nesamozřejmou Lásku, všeobjímající Lásku, milosrdnou Lásku, náročnou Lásku, nádhernou Lásku. Děkujeme Ti, že Tvá Láska je Láskou, která se touží dávat - šířit dál a dál. Děkujeme, že se přes všechna úskalí dvou tisíciletí, přes pronásledování, přes slabost a hříšnost církve, dostala až k nám. Že jsme Tě směli poznat. A že Tě smíme poznávat stále víc a víc, že stále smíme růst ve Tvé Lásce, otevírat se jí a skrze ni se Ti stávat stále více podobnými. Prosíme Tě, dej nám milost vytrvat až do konce - přes všechno, co nás ještě potká. Díky, že náš cíl je u Tebe, a že Tě jednou uzříme tváří v tvář. Prosíme Tě Pane za sebe navzájem, za naše potřeby, prosíme Tě za celý náš sbor, za naši církev, abychom Ti byli věrní, prosíme Tě za ostatní církve, prosíme Tě za všechny lidi, kteří Tě ještě neznají, aby Tě poznali, a používej si k tomu podle své vůle i nás, prosíme Tě za všechny trpící- nemocné, hladovějící, bezdomovce, lidi ve válkách- pomoz jim, Pane! Prosíme Tě Pane za tu supinu nemocných lidí, která zůstala vůli nezodpovědnosti té cestovní kanceláře v Chorvatsku bez prostředků a bez ubytování. Pomoz Pane jejich situaci zdárně vyřešit. Prosíme Tě Pane za všechny lidi, za celý svět, za mír, a prosíme Tě, přijď již brzy se svým královstvím Lásky. Amen.