• ÚVOD
 • PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ
 • KONTAKT
 • BŮH A MY
 • AKCE
 • ŽIVOT SBORU
 • KÁZÁNÍ
 • O NAŠÍ CÍRKVI
 • KNIHA HOSTŮ
 • RŮZNÉ

  Nastavit jako výchozí stránku!
 • Sbor Luterské evangelické církve a.v. (LECAV) v Praze

  [Na celou stránku (k tisku) ]

  Kázání na text Mt 6,10b

  (předneseno při bohoslužbě 12. 10. 2003 )

  Milé sestry a milí bratři, milí přátelé,

  chceme se dnes společně zamýšlet nad slovy z Modlitby Páně, nad slovy: Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Ve zlidovělé formě, v jaké se v současné době církev modlí Otčenáš, říkáme: Buď vůle tvá. Není to překlad správný, a hlavně může být - alespoň pro někoho - poněkud zavádějící. Ono totiž: Buď vůle tvá zní tak pasivně. Podobně jako třeba slova: no budiž, nebo: Pánu Bohu poručeno. Zní to velmi pasivně, až rezignovaně. A vyplývá to ze špatného pojetí, ze špatného pochopení Boha. Pochopení Boha ne jako našeho láskyplného Otce, nýbrž Boha jako krutovládce, který je původcem nejen všeho dobrého, nýbrž i všeho zlého, co se nám osobně i celému světu obecně děje, Boha, který si s námi zahrává, mi tomu sice nerozumíme, ale protože jsme Mu podřízeni, nezbývá nám, chceme-li mít k němu správný vztah, nezbývá nám než říci: Buď vůle Tvá. To je ovšem značně zkreslený, ano, nebezpečně zkreslený pohled na Boha. Ale, žel, tento obraz Boha nám po staletí a tisíciletí církev podávala. Boha - všemohoucího, vševládného, ano, svévolného. A žel i dnes mnohdy tento obraz přetrvává. Zvláště když jde o nějaké neštěstí. Jen vzpomeňme na nedávné povodně. Kolikrát bylo možno slyšet nejen z úst prostých věřících, ale i z úst farářů různých církví, že jde o Boží trest za to či ono. Nebo když někdo umře. Zvláště rapidní je to když umře dítě. Já prostě nemohu slyšet, když farář říká nešťastným rodičům: Bůh si ho k sobě povolal. Byla to Boží vůle. To je naprosto odporující celému duchu Ježíšova evangelia. Ježíš lidi uzdravoval a křísil, což zcela jasně ukazuje, jaká je v této oblasti vůle Boží. Život, život, život. Boží vůlí není neštěstí, ani smrt. Smrt přišla až po hříchu, je mzdou hříchu. A kdo dává mzdu? Zaměstnavatel. A kdo nás zaměstnává, kdo nás angažuje ke hříchu? No přeci satan. Tedy smrt je od satana. A různá neštěstí? Některá jsou od satana - tam, kde není možno vystopovat lidské zavinění, ovšem většinou tu nějaké to lidské zavinění bývá. Řidič jede pod vlivem alkoholu či příliš rychle a zraní chodce. Zkouší se atomové zbraně a roste výskyt rakoviny. A tak dále a tak podobně. To si uvědomme, a nikdy, za žádné zlo, za žádné utrpení, nechtějme svalovat vinu na Boha.

  To bylo tedy pár slov o tom, co vůle Boží není. A nyní - co vůle Boží je? Vůle Boží je Láska a spravedlnost. Boží vůlí je život. Šťastný život. Věčný život. Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu, jak čteme v 1. listě apoštola Pavla Timoteovi (1 Tim 2, 3-4). Nebo jak čteme v Matoušově evangeliu: "Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich mu zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zabloudila? A podaří-li se mu ji nalézt, amen, pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých." (Mt 18, 12-14). Ano, to je Boží vůle... Nebo, jak čteme v knize proroka Jeremiáše: "Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti." (Jer 29,11). Nebo jak je psáno v listě apoštola Pavla Římanům: "A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle." (Ř 12,2 - NBK). Ano, taková je Boží vůle, Boží záměr s každým člověkem i s lidstvem jako celkem: život, spása, láska, pokoj, naděje do budoucnosti. Ostatně už v samotném slově vůle ve vztahu s Bohem je v hebrejštině i v řečtině patrný rys touhy, dobrého zaslíbení, radosti a potěšení. Boží vůle je prostě člověku přejná. A o takovou vůli Boha prosíme, aby se stala.

  Prosíme, aby se stala, aby se děla, Boží vůle v našem životě. Abychom se dali vést jí, a ne svou vlastní vůlí, která se může mýlit nebo být dokonce ovlivněna tím, který pro nás chce zlo a ne dobro. Prosíme, abychom toužili po tom, po čem touží Bůh. Aby Boží vůle tak hluboko zasáhla naše srdce, až by se naše vůle proměnila ve vůli souhlasnou s vůlí Boží. Pythagorovský filosof Thymaridovas vypráví, že při loučení s přáteli před cestou po moři slyšel přání: "Nechť se ti od bohů přihodí to, co chceš." Leč filosof odvětil: "Bože chraň, nýbrž rád bych chtěl to, co se mi od bohů přihodí.

  Tedy prosíme, aby každá chvíle našeho života byla prožita ve shodě s Boží vůlí. Ovšem pro to musíme také něco dělat. Jednat tu Boží vůli pro ten který den, pro tu kterou chvíli, hledat, a když ji nalezneme, když ji poznáme, tak ji poslechnout. Protože co je nám platné, když se modlíme: Staň se Tvá vůle, když pak jednáme podle své vůle? Vlastně pak svým jednáním zabraňujeme Bohu, aby naši prosbu vyslyšel. On chce, ale my Mu v tom tím, jak se zachováme, tím, že se rozhodneme udělat to či ono podle vlastní vůle, zabráníme. Ovšem nejsme to jen my, kdo brání Bohu, aby se v našem životě mohla dít Jeho vůle. Třeba jak jsme si řekli, Bůh chce, abychom byli zdraví. Ovšem když jsou ve státě a na světě vůbec špatné ekologické zákony a nezodpovědné továrny vypouštějí do ovzduší jedy a jak jsem již řekla, zkouší se nové atomové zbraně a podobně, a my pak v důsledku toho onemocníme nějakou chronickou či těžkou chorobou, není to vůle Boží, ani naše vina, ale je to vina jiných lidí, kteří neplní Boží vůli a tím zapříčiňují utrpení dalších lidí. Nebo se snad domníváme, že Boží vůlí bylo, aby Jidáš zradil Pána Ježíše? Nikoli. Ale Jidáš si usmyslil, že Ho zradí, a nedal si to vymluvit. Tak co s tím mohl Bůh dělat, když už dal jednou člověku svobodnou vůli? A umíme si představit, jak moc musel Bůh trpět, že nemůže svému Synu pomoci? Ano, člověk je tvor společenský. Jako takového ho Bůh stvořil. Tedy důsledky jednání jednoho člověka se nedotknou jen jeho samého, nýbrž i mnoha dalších lidí. To je třeba si uvědomit. A u vědomí toho jednat. Snažit se ovlivňovat - každý dle svých možností, dle svého postavení, dle svého povolání, ovlivňovat jednotlivé lidi, společenství i národy, aby své jednání řídili podle vůle Boží.

  Ano. Musíme jednat. Ale proč se o to zároveň musíme modlit? Jaký to má smysl? Tak za prvé - modlit se nemusíme, modlit se smíme! Je to přeci úžasná milost, úžasný dar, že smíme mluvit se svým nebeským Otcem o všem, co nás trápí, co nás těší, chválit Ho, děkovat Mu, prosit Ho... Bůh s námi touží komunikovat. A nejen to. On touží odpovídat na naše prosby, vyslýchat je. Ovšem když Ho o nic neprosíme, tak jak to máme dostat? Bůh se člověku nevnucuje. Ovšem On touží pomáhat i těm, kdo Ho ještě neznají. Za ty se máme modlit my, a Bůh vyslýchá naše modlitby a pomáhá jim. Ano, i v modlitebním životě platí princip solidarity. Má někdo problém? Budu se za něj modlit. Má problém někdo, kdo Boha nezná a tak se nemodlí? Budu se za něj modlit dvojnásob.

  Tolik tedy k prosbě: Staň se Tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. A když se takto modlíme, můžeme věřit a doufat, že se jednou skutečně Boží vůle v plnosti prosadí, že jednou, až bude nejhůř, a tady na zemi už takřka nikdo nebude podle vůle Boží jednat, Pán Ježíš přijde a všechno spraví, a Bůh stvoří novou zemi, kde už nebude hřích a srdce všech lidí budou Boží Láskou tak proměněna, že už vždycky budou všichni lidé jednat v souladu s vůlí Boží.

  Pomodleme se:

  Bože, náš milující nebeský Otče, Tvá vůle, všechny Tvé záměry s celým Tvým stvořením, jsou dobré. Tví andělé v nebesích si toho váží a podle toho žijí, neustále plníce Tvou svatou vůli. I ptáčkové zpívají a květiny voní podle Tvé svaté vůle a svým zpěvem a svou vůní Ti vzdávají chválu. A my, lidé, kteří máme nejvíc toho, zač Tě chválit a zač Ti děkovat, vždyť jen nás jsi stvořil ke svému obrazu, my, lidé, si tak často nevážíme Tvé svaté dobré vůle, nejednáme podle ní, a jednáme svévolně. Prosíme, odpusť nám to, a dej nám moudrost a pokoru dětí, ptáčků a květin, abychom Tě celým svým životem chválili a sloužili Ti. Prosíme Tě za to, aby se děla Tvá dobrá vůle v každém člověku, ve všech rodinách, ve všech církvích, ve všech společenstvích, ve všech národech, v celém světě. A prosíme Tě, přijď již brzy Tvé království Lásky, v němž dojde naplnění Tvá vůle s celým Tvým stvořením. Amen.