[ Do původní stránky ]     [ TISK ]

Kázání na text L 4, 14-21

(předneseno při bohoslužbě 22.6. 2003 )

Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagógách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: `Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.´ Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k nim: "Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli."

Milé sestry a milí bratři, milí přátelé,

text, nad kterým se chceme dnes společně zamyslet, navazuje na Ježíšův křest v řece Jordánu a Jeho pobyt na poušti, kde úspěšně překonal pokoušení od ďábla. Jak slyšíme, Ježíš se vrátil z pouště plný Ducha. Zřejmě ještě plnější, než když tam odcházel. Protože překonaná pokušení člověka ještě více posílí. Jak se říká: co nás nezabije, to nás posílí.

Ježíš byl plný Ducha Svatého. To je velmi důležité. Tam, kde člověk udělá místo Duchu Svatému, tam není místo pro hřích a tam se začnou dít velké věci. A o takovém člověku se pak brzy ví v blízkém i dalekém okolí. Ježíš začal učit- dnes bychom řekli kázat- v Galilejské oblasti. A protože byl Žid, tak kromě toho, že kázal v přírodě, na ulici, prostě kdekoli, kázal i v synagogách. Bohoslužby v synagogách se konaly v sobotu. Lidem se jeho kázání moc líbila, oslovovala je. A teď se dostáváme k jednomu Ježíšovu kázání v synagoze, které bylo velmi důležité, což je důvod, proč nám ho Lukáš do evangelia zaznamenal. Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl. A jako obvykle vešel v sobotu do synagógy a povstal, aby četl z Písma. Písmem je tu myšleno to, co my dnes známe jako Starý Zákon.

A teď se podívejme, jak úžasně to Bůh zařídil. Tak jednak způsobil, že si v synagoze vybrali na čtení zrovna Ježíše. A za druhé způsobil, že to bylo zrovna v ten den, kdy se četl prorok Izajáš. A to všechno proto, aby nám Pán Ježíš mohl říci, jaký je Jeho program, Jeho poslání. To je velmi důležité, vědět, jaký program má Ten, kterého se rozhodneme následovat. Je to důležité jednak proto, abychom se mohli rozhodnout, zda Ho následovat, zda se nám ten program líbí, a je to důležité také proto, abychom věděli, jak Ho následovat, co je to, v čem Ho máme následovat, co máme dělat. Tedy Pán Ježíš v Nazaretském kázání mluví o svém poslání, ukazuje nám svůj program. A říká to, jak jinak, Božím slovem, a to slovem z knihy proroka Izajáše z 61. kapitoly. A co že nám to říká? `Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych uzdravil ty, kdo mají zraněné srdce, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.´ No řekněte, není to krásný program? Za posledních pár let jsme měli v naší zemi docela dost voleb. Do parlamentu, do senátu, do místních zastupitelstev, do krajů, volbu presidenta, referendum o vstupu do EU... Tedy dobře víme, jak vypadá taková předvolební kampaň. Každý kandidát povídá o sobě lidem, co by chtěl udělat, prosadit a podobně, a snaží se je přesvědčit, že právě on bude nejlépe obhajovat jejich zájmy, že mu záleží i na jejich všedních starostech, a podobně, a že když budou hlasovat pro něj, že dobře udělají a že toho nebudou litovat. Samozřejmě, to jsou předvolební sliby, které se někdy plní více, někdy méně. Ale teď si představte, jaký by musel být program kandidáta, aby se vám líbil? Co by v něm nesmělo chybět, aby vás ten člověk zaujal? Neměl by náhodou vypadat nějak tak, jak ho prezentuje Pán Ježíš? Být dobrou zprávou pro chudé, pro vykořisťované, pro zdeptané, pro vězně... ? Jak jsem už řekla, předvolební sliby se někdy plní a někdy méně. Ale když něco řekne Pán Ježíš, když On něco prohlásí, slíbí, tak to sedí, tak je to pravda a On to také splní. A Pán Ježíš, když začal působit, poté, co se vrátil z pouště, chtěl lidem říci, proč a s čím mezi ně vlastně přichází, co jim chce nabídnout, když si Ho zvolí za svého Pána a Mistra. Tedy přednesl vlastně jakýsi dnes by se dalo říci svůj volební program. Ovšem kolik z nich, kolik z nás lidí, kolik nás jen od dob Pána Ježíše na zemi bylo a je, kolik z nás Mu uvěřilo? Je to smutné, že lidé často spíš uvěří nějakému politikovi nebo vůbec nějakému člověku, chybujícímu člověku, nebo dokonce satanovi, který je vyslovený lhář, než Pánu Ježíši, který nelže a neslibuje naplano, který je Cesta, Pravda a Život a který své sliby plní!

Ale pojďme si ten Ježíšův program trochu rozebrat. Na jeho začátku je opět něco o Duchu Svatém. Čteme zde, že to je Duch Svatý, který pomazal- neboli vyvolil a uschopnil, Ježíše k tomu, aby to všechno, co slyšíme dále, dělal. Ano, je to poslání, pověření a uschopnění od samotného Boha- tedy od nejvyšší instance. A teď tedy k čemu že to byl Pán Ježíš poslán. Vezměme to popořádku. Aby přinesl chudým radostnou zvěst. To je úžasné. Tak málo se v dnešní době myslí na chudé! Ale pro Pána Ježíše jsou v Jeho programu na prvním místě. Jim přinesl radostnou zvěst! Těm, kteří jsou ve srabu a potřebují pomoct. On nepřišel pro ty, kteří si myslí, že jsou v pohodě, zajištění, zdraví, a že nic a nikoho nepotřebují! On přišel pro ty, kteří jsou na tom mizerně, vědí o tom a touží, aby se to změnilo. Ti se mohou z Jeho zvěsti opravdu radovat. Ale co ti bohatí, co ti sebevědomí a soběstační? Ti asi z Ježíšova programu moc radost mít nebudou, neboť to, co je pro chudé radostná zvěst, to bývá obvykle pro bohaté zvěst, z níž nadšeni nejsou. Vzpomeňme jen na bohatého člověka, jemuž Ježíš řekl: "Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!" On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ale pokud se bohatý člověk rozhodne Pána Ježíše uposlechnout, přestane chudé vykořisťovat a začne se místo toho s nimi spravedlivě dělit, stane se Ježíšova zvěst radostnou i pro něj. Tolik tedy k prvnímu bodu Ježíšova programu. Co dál přišel Ježíš udělat? Přišel uzdravit ty, kdo mají zraněné srdce. Kdo z nás to nepotřebuje? Kdo z nás nemá v srdci nějaké jizvy, zranění, komu z nás nikdo v životě neublížil, koho z nás nepotkala v životě nějaká větší bolest, nějaké zklamání, a kdo z nás po tom nenese nějaké následky... Ale Pán Ježíš je úžasný lékař a Jeho něžná láska postupně všechna ta zranění hojí a uzdravuje. Stačí Ho pozvat do pokojíčku svého srdce a tam Ho nechat ordinovat. Vždyť to jistě každý znáte, každý již máte s Jeho vnitřním uzdravováním své zkušenosti... Ale pojďme dál. Ježíš také přišel vyhlásit zajatcům propuštění. Stane se, že je člověk nespravedlivě zajatý, například nespravedlivě uvězněný. A Ježíš mu přichází říci, že je na jeho straně a že se snaží- třeba prostřednictvím obhájců či jinak- zajistit jeho propuštění. Ale také tu Ježíš mluví o spoutanosti různými návyky, o spoutanosti hříchem. Ježíš umí a chce vysvobodit lidi z jejich sobectví, soběstřednosti, nelásky, neodpuštění, lhostejnosti, nespravedlnosti, pomlouvačnosti, z kouření, alkoholismu, z narkomanie, ze sexuálních hříchů... ze všeho, co člověka spoutává- každý z nás si tam může doplnit své hříchy...

Ježíš přišel také zvěstovat slepým navrácení zraku. Víme, že za svého pozemského života Pán Ježíš několik slepých uzdravil, takže začali zase vidět. A uzdravuje i dnes. A kdo není uzdraven dnes, bude uzdraven zítra- v Božím království, kde už nebude slepoty ani jiných nemocí. Ale ještě mnohem více Pán Ježíš uzdravoval a uzdravuje a chce uzdravovat lidi duchovně slepé, to znamená ty, kteří nevěří v Boha a nevidí Jeho lásku. Proto se přichází dotknout jejich očí, jejich uší, jejich srdcí, dotknout svým slovem, svou Láskou, a uzdravit je.

Ježíš přichází také pro zdeptané, aby je propustil na svobodu. Kdo z nás se někdy necítí zdeptán životními okolnostmi? Ale Ježíš přichází jako vítěz nad všemi problémy, nad všemi nepříznivými životními okolnostmi a vrací nám naději, sílu, odvahu, radost, pokoj, štěstí.

A konečně Ježíš přichází vyhlásit léto milosti Hospodinovy. Léto milosti Hospodinovy neboli milostivé léto je Boží ustanovení, o němž čteme ve Starém Zákoně. Hospodin v něm dává příkaz, že každý sedmý rok se má každému člověku vrátit majetek, který měl na začátku toho sedmiletého období. To znamená, že když se někdo zadlužil, a nezvládl ty dluhy splatit, tak mu byly odpuštěny. Bylo to opatření, které mělo chránit Izraelce před tím, aby se octl v bídě, ze které by se už také nemusel vzpamatovat. Milostivé léto zkrátka znamená, že o každého bude postaráno, že každý dostane to, co opravdu potřebuje. To tedy přišel Pán Ježíš vyhlásit, respektive připomenout. Protože to bylo sice Boží ustanovení, ale nedodržovalo se. A nedodržuje se dodnes. Ale Pán Ježíš si přeje, aby se dodržovalo. A to se bohatým nelíbí. Neboť má-li mít každý, co nutně potřebuje k životu, znamená to, že ti, kdo jsou bohatí, se musí o své bohatství podělit s chudými. A bohaté země s chudými zeměmi. Jen tak bude na zemi dost pro všechny.

Tedy tohle všechno nám Ježíš přišel povědět a dát. A když dočetl, řekl: "Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli." Zajímavé a odvážné tvrzení. Co tím Ježíš myslel, že se to splnilo dnes? Myslel tím, že to, co říká, není povídání odkazující až k posmrtnému životu. Že se to týká už našeho současného života. Už tady na zemi chce Pán Ježíš dobro a spravedlnost pro chudé a utlačené, už tady na zemi chce Pán Ježíš uzdravovat naše jizvy, naše vnitřní zranění, potěšovat nás, pomáhat nám ve všech našich nesnázích, vysvobozovat nás z našich hříchů. Stačí se Mu otevřít, stačí Ho zvolit za svého Pána. Jistě, není jediný, kdo se uchází o místo ve tvém srdci. Uchází se i ďábel. Ale radím ti, jeho slibům nevěř. Je to lhář a podvodník, tisíckrát větší, než všichni politici dohromady.

A na závěr ještě něco o následování. Pokud jsme zvolili v těch nejdůležitějších volbách našeho života Pána Ježíše za svého Pána, máme Ho následovat. To znamená, že i my máme těšit smutné, že i my máme pomáhat druhým v zápase s jejich hříchy, že i my se máme zastávat utlačovaných, že i my máme usilovat o dobro a spravedlnost pro chudé. A budeme-li to dělat, budeme-li mít Lásku mezi sebou i ke všem lidem okolo, lidé si toho povšimnou, a přidají se. Přidají se k nám- ale to by bylo málo. My jsme jen hříšní lidé. Ale skrze nás se mohou přidat k voličům Toho, který nemá sobě rovného. Kéž by tuto volbu učinilo co nejvíce lidí...

Pomodleme se:

Pane Ježíši, děkujeme Ti, žes přišel na svět s takovým úžasným programem, posláním, že máš o nás zájem, že nás chceš uzdravovat a osvobozovat po všech stránkách, že toužíš po našem štěstí. Po štěstí nás jako jednotlivců i po štěstí celého tohoto světa, že toužíš, aby celá naše modrá planeta zněla ne pláčem, ale radostí a chvalozpěvem. Prosíme Tě, dej nám víru a důvěru, abychom si Tě dokázali zvolit za svého Pána a učitele a tak mohli zažívat všechny ty úžasné věci, které máš pro nás i pro celý svět přichystány. Prosíme Tě, dej také, ať Tě následujeme a žijeme dle Tvého programu, když už jsme si Tě vyvolili. Prosíme Tě za všechny lidi, kteří Tě ještě neznají, dej se jim poznat. Prosíme Tě Bože také za všechny naše bratry a sestry, za všechny naše bližní, za všechny lidi, zvláště za ty, kdo mají nějaké trápení- jsou nemocní, osamělí, smutní, žijí v zemích, kde se bojuje- Pane, prosíme, dotkni se jich a pomoz jim. Všem dej svůj mír- vnitřní i vnější. Prosíme Tě i za náš sbor a za naši církev, i za všechny církve, aby byly naplněny Duchem Svatým a sloužily Tobě i všem lidem. Pane, prosíme Tě, buď Tvá vůle a přijď Tvé království. Amen.