[ Do původní stránky ]     [ TISK ]

Kázání na text Mt 28, 1-15

(předneseno při bohoslužbě 18.4. 2004 )

Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to." Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl: "Buďte pozdraveny." Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: "Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí." Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: "Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti." Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes.

Milé sestry a milí bratři, milí přátelé,

kdopak se nám to všechno sešel u Ježíšova hrobu? Stráže, dvě Ježíšovy učednice a anděl. Zajímavá sešlost. A všichni tam byli kvůli Pánu Ježíši – i když každý z jiného důvodu... Ale Ten, kvůli Němuž tam byli, tam nebyl. Byl vzkříšen. Je zajímavé a pro všechna čtyři Evangelia typické, že Ježíšovo vzkříšení není popisováno. Nemá svědky. Bůh Otec vzkřísil svého Syna bez vnějších efektů. Na tento čin Lásky nechtěl mít svědky. Bylo to něco úžasně intimního mezi Ním a Ježíšem. To, že Ježíšovo vzkříšení není v Evangeliích popisováno, je také jedním z dokladů toho, že není vymyšlenou událostí, že je skutečností. Neboť kdyby si učedníci Ježíšovo vzkříšení vymysleli, chtěli by ho jistě co nejbarvitěji vylíčit, aby vypadalo co nejúžasněji a nejpřesvědčivěji. Ale oni toho nemají zapotřebí, neboť Ježíš byl skutečně vzkříšen a oni se s Ním setkali.

Tedy u hrobu, který je již prázdný – to však ještě nikdo netuší, stojí strážní a hrob hlídají, aby náhodou nikdo mrtvé tělo Pána Ježíše neukradl, a dvě Ježíšovy učednice se přicházejí k hrobu podívat. A vtom nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Strážci i ženy byly z toho paf. To víte, zemětřesení není každý den a anděla už vůbec nevidíte každý den. Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte.“ Co má znamenat to slovíčko: vy? Má zdůraznit, že anděl mluví k ženám, a ne ke stráži, nebo znamená, že ženy se nemají bát, kdežto strážní ano? A proč by se měli bát? Protože jsou na špatné straně. Jsou na straně těch, kdo nechali Pána Ježíše popravit. Ovšem u strachu by zůstávat neměli. Strach sám o sobě nic neřeší. Naopak, pokud se u něj zůstává, je kontraproduktivní. Strach by je měl jen vyburcovat, být pro ně jakousi léčbou šokem, dovést je k obrácení a k přidání se na stranu Pána Ježíše.

Ovšem anděl nezůstává jen u slov: Nebojte se, nýbrž pokračuje, říká ženám důvod, proč se nebát, říká nám důvod, proč se nebát: Ježíš byl vzkříšen! Byl vzkříšen, jak řekl. Bůh plní své sliby! A dodává: pojďte se podívat na místo, kde ležel. Prázdný hrob. Jedno ze znamení vzkříšení. A i nám říká Bůh skrze své posly: pojďte se podívat na prázdné hroby. Tam, kde ležel člověk umírající na rakovinu, je prázdný hrob – Ježíš jej uzdravil. Tam, kde ležela již jen troska člověka, poničeného drogami, je prázdný hrob – ten člověk se setkal s Ježíšem a dnes je jako proměněný. Tam, kde ležel mrtvý vztah, je prázdný hrob – manželé se setkali s Ježíšem a jejich vztah byl obživen. A takových a podobných případů se děje na světě denně mnoho – všade, kde je při díle Ježíš, se dějí veliké věci.

A anděl posílá ženy k jejich bratřím – Ježíšovým učedníkům, aby jim oznámili, že Ježíš byl vzkříšen. Ano, radostná zvěst se musí šířit! Určitě to znáte, že když se dozvíte něco hodně radostného, něco, co se Vás osobně hodně dotýká, máte chuť říct to všem svým přátelům, a co víc, vykřičet to z okna, do ulic, do celého světa... Tohle jsem prožívala třeba před svatbou. Nebo před svou ordinací. Nebo před založením našeho sboru. Žhavila jsem telefony, posílala dopisy a maily... A co teprve zvěst, že Ježíš Kristus byl vzkříšen! To je přeci radostná zvěst nejvyššího kalibru! A Bůh nás posílá, abychom se o ni dělili s druhými. Vždyť sdělená radost je dvojnásobná radost. A přeci si tuto velikou radost nenecháme pro sebe! Vždyť ji má poznat celý svět...

A ženy neváhají a jdou k bratřím, jak jim anděl řekl. Cestou je potkává Ježíš. To je důležité vědět. Když jdeme po cestě, po které máme jít, po cestě, po níž nás chce Bůh vést, potkáváme se na ní s živým Ježíšem Kristem, naším Pánem, a On v našich životech koná mocné a slavné činy. Kéž tedy chodíme po Božích cestách, abychom se s Ním nemíjeli... Tedy Pán Ježíš své učednice potkává a zdraví je. Ony k Němu přistupují, objímají Jeho nohy a klanějí se Mu. Tolik radosti, tolik lásky... Ježíš, stejně jako předtím anděl, ženy posílá k učedníkům, aby jim řekly, že mají jít do Galileje a tam že Ho uvidí. Ano, je potřeba vylézt z úkrytu, vylézt z ulity, a vydat se na cestu... Něco dělat... A na té cestě potkáme Ježíše...

Ale opusťme nyní Ježíšovy učednice a vraťme se k prázdnému hrobu. Tam dosud stojí zkoprnělí strážní. Po odchodu žen, když se trochu vzpamatovali, odešli někteří z nich do města a oznámili velekněžím, co se stalo – tedy to, že bylo zemětřesení, objevil se anděl a zvěstoval Ježíšovo vzkříšení. Velekněží se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: "Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti." Korupce, podplácení, lži, falešné svědectví... To je ale velerada... Nebo spíš velezrada... Velekněží si myslí, že všechno se dá koupit. I lidé se dají koupit. Nejsou sami. I dnes si to myslí spousta lidí. A, žel, mají pravdu. A kdo za to může? Oni? Ano, ale především ti, kdo se dají koupit, kdo se dají uplatit, kdo by za peníze prodali i vlastní matku, nebo i vlastní duši. Peníze nebo pravda. Pravda nebo peníze. A vyhrály peníze... Klasika...  Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes. Vidíte, jak velké tragédie může způsobit láska k penězům? Kdyby se strážní rozhodli pro Pravdu, mohli zvěstovat židům Ježíšovo vzkříšení a židé se mohli obrátit... Takhle však vykládali lež a zmátli mnohé, tehdy i v dalších staletích a tisíciletích... Kéž bychom dokázali být vždy věrní Pravdě, ano být věrní Tomu, který je Cesta, Pravda a Život. Kéž by nás nikdo a nic z této cesty nesvedlo. Kéž bychom dokázali celým svým životem svědčit o Tom, který je Živý...

Pomodleme se:

Bože, náš laskavý Otče, děkujeme Ti za to, že jsi vzkřísil z mrtvých svého Syna a našeho Pána, Ježíše Krista. Děkujeme Ti za Tvé služebnice a služebníky, kteří se nebáli i přes nepřízeň mocných tuto radostnou zvěst šířit mezi lid. Děkujeme Ti, že tato radostná zvěst o Ježíšově vzkříšení přetrvala celé věky pronásledování i degradace životem mnohých jejích zvěstovatelů, a že po takřka dvou tisíciletích mohla dorazit i k nám a my mohli uvěřit. Děkujeme Ti, že nejen Ježíšovi učedníci a učednice tehdy, ale i my dnes se ve svých životech můžeme setkávat s živým Kristem a nechat se jím proměňovat k lásce a vysílat k hlásání radostné zvěsti a k životu lásky a služby. Dej, ať nás od tohoto života v Pravdě a Lásce nic neodloudí – ani peníze, ani kariéra, ani moc, ale ani chudoba, neúspěch a bezmoc, ani pronásledování, zkrátka nic. A tak, Hospodine, toužíme vyznávat spolu s apoštolem Pavlem: Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: "Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku." Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.